ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ

 • Εμπράγματο Δίκαιο - Ακίνητα
 • Οικογενειακό - Κληρονομικό Δίκαιο
 • Απαλλοτριώσεις
 • Ποινικό Δίκαιο - Οικονομικά εγλήματα
 • Εμπορικό Δίκαιο.
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Τραπεζικό - Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Εταιρειών
 • Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
 • Διοικητικό Δίκαιο
 • Διαπραγματεύσεις-Συμβουλευτική Δικηγορία