ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ

1. Αστικό Δίκαιο

2. Ποινικό Δίκαιο-Οικονομικά εγλήματα

3. Εμπορικό Δίκαιο.

4. Εργατικό Δίκαιο

5. Εμπράγματο Δίκαιο-Ακίνητα

6. Απαλλοτριώσεις

7. Τραπεζικό-Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο

8. Δίκαιο Εταιρειών

9. Οικογενειακό Δίκαιο

10. Δικαστήριο Δικαιωμάτων του ανθρώπου

11. Διοικητικό Δίκαιο

12. Διαπραγματεύσεις-Συμβουλευτική Δικηγορία